Dutch
English

Algemene voorwaarden WebSec 

Last revised Januari 12, 2024

Definities

 1. Bedrijf: WebSec B.V., gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 78742919.

 2. Klant: degene met wie WebSec een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: WebSec en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens WebSec.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van WebSec zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Loyaliteitsprogramma

 1. Slechts bij het aanbrengen van nieuwe klanten / opdrachten welk duidelijk direct door u bij WebSec zijn gekomen zult u in aanmerking komen voor een loyaliteits bonus.

 2. Bij facturen met een waarde onder de €5000 wordt geen loyaliteits bonus gehanteerd tenzij anders afgesproken.

 3. Bij facturen met een waarde boven de €5000 wordt een bonus van 5% gehanteerd van de totale verkoop prijs, dit wordt 10% bij facturen met een verkoop prijs van boven de €10000.

 4. Bij het aanbrengen van klanten op abonnoment basis wordt de totale verkoop prijs berekend over een periode van 1 jaar.

 5. Loyaliteits bonus percentages worden berekend over de totale verkoop prijs exclusief BTW.

 6. De klant zelf kan niet een bonus krijgen voor het aanbrengen van opdrachten bij zichzelf.

 7. Elk bonus aanvraag verzoek dient uisluitend te worden verzocht voor dat de opdracht voorstel is ondertekend door de klant, mocht u na ondertekening de aanvraag alsnog doen dan vervalt de bonus.

 8. WebSec behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen, voor bestaande al reeds afgesproken opdrachten / contracten wordt nog het oude beleid gehanteerd tot het opdracht afgerond is waarna de nieuwe beleid zal worden toegepast.

 9. U kunt een bonus alleen aanvragen door contact op te nemen met WebSec via e-mail: contact@websec.nl , bij akkoord of afkeuring zal WebSec ten alle tijden met u contact opnemen om de reden hiervan te bespreken.

 10. Het bonusbedrag wordt uitbetaald binnen twee weken nadat de factuur voor het contract volledig is betaald door de opdrachtgever.

Regelgevingsnaleving en Openbaarmaking Klantenrapport Clausule

Door een contract aan te gaan met WebSec erkent, begrijpt en stemt de klant in met het volgende:

 1. Controles op Regelgevingsnaleving

Als onderdeel van onze voortdurende toewijding aan het handhaven van de hoogste normen van dienstverlening en in navolging van regelgevende vereisten, kunnen de resultaten van onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot rapporten, worden onderworpen aan controles op regelgevingsnaleving door een CCV-auditor, specifiek onder toezicht van het 'CCV PENTEST keurmerk' door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) - vertaald in het Engels als "Center for Crime Prevention and Security."

 1. Mogelijke Openbaarmaking aan de Auditor

Hoewel onze primaire verplichting ligt bij het beschermen van de vertrouwelijkheid en privacy van de gegevens en resultaten van onze klant, kunnen er situaties zijn waarin de genoemde CCV-auditor inzage vraagt in een van de rapporten van de klant als onderdeel van de nalevingscontrole.

 1. Notificatie en Toestemming van de Klant

In het geval van een dergelijk verzoek door de CCV-auditor, zal WebSec, zonder uitzondering, de betreffende klant vooraf informeren alvorens enige toegang tot het betreffende rapport te verlenen. Het is cruciaal te benadrukken dat er geen informatie of resultaten zullen worden onthuld of gedeeld zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant.

 1. Erkenning van de Mogelijkheid

Door akkoord te gaan met onze servicevoorwaarden erkent de klant de mogelijkheid van dergelijke audits. Echter, de klant kan er zeker van zijn dat WebSec's toewijding aan vertrouwelijkheid onaangetast blijft en dat toegang alleen wordt verleend na uitdrukkelijke toestemming van de klant.

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt WebSec zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt WebSec slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die WebSec hanteert zijn in euro's, zijn exclusief btw en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen op die WebSec hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan WebSec te allen tijde wijzigen.

 3. WebSec kan diensten aanbieden op basis van 'no cure no pay', 'maandelijks abonnoment' of 'eenmalig opdracht'. 

 4. In het geval van no cure no pay ontstaat de betalingsverplichting voor de klant op het moment dat het overeengekomen resultaat is behaald.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is WebSec gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan WebSec. 

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag WebSec zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van WebSec op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door WebSec, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan WebSec te betalen. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan WebSec te verrekenen met een vordering op WebSec.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  • zaken van WebSec die bij de klant aanwezig zijn

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 2. De klant geeft op eerste verzoek van WebSec de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor WebSec enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.  

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. WebSec voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. WebSec heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat WebSec tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat WebSec tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan WebSec.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert WebSec de betreffende bescheiden. 

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door WebSec redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

 1. De overeenkomst tussen WebSec en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 12 Maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant WebSec schriftelijk in gebreke stellen. 

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen. 

 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.  

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van WebSec ontvangt geheim.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende WebSec waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan WebSec schade kan berokkenen.

 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt. 

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1.000

  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000

 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

 4. et verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van WebSec waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart WebSec tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door WebSec geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door WebSec geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant WebSec daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen WebSec uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat WebSec in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat WebSec gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verricht en dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan WebSec.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling WebSec ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als WebSec een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan WebSec verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid WebSec

 1. WebSec is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien WebSec aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. WebSec is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien WebSec aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van WebSec vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek  

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer WebSec toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door WebSec niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat WebSec in verzuim is. 

 3. WebSec heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien WebSec kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van WebSec in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan WebSec kan worden toegerekend in een van de wil van WebSec onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van WebSec kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor WebSec 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat WebSec er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. WebSec is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  

Wijziging algemene voorwaarden

 1. WebSec is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal WebSec zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van WebSec. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat WebSec bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar WebSec is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Eigendom van Intellectueel Eigendom

Alle inhoud die aanwezig is op de website van WebSec BV, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, logo's, iconen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads en software, is eigendom van WebSec BV of haar inhoudsleveranciers en wordt beschermd door nationale en internationale auteursrechtwetten. De samenstelling van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van WebSec BV. Merken geregistreerd onder EUIPO (Registratienummer: 018679478) en USIPO (Registratienummers: 6985649) zijn eigendom van WebSec Holding BV en zijn gelicentieerd voor gebruik aan WebSec LLC (North Carolina, VS), WebSec Technologies LLC (Wyoming, VS) en WebSec BV (Amsterdam, NL).

 1. Gebruik van Materialen

De materialen op de website van WebSec BV worden alleen voor wettige doeleinden verstrekt. Gebruikers wordt een beperkte licentie verleend om toegang te krijgen tot deze site en deze persoonlijk te gebruiken. Deze licentie omvat het downloaden van materiaal dat expliciet beschikbaar is gesteld voor downloaden, zoals whitepapers, brochures, downloadbare inhoud in de downloadsectie of blog, en VAPT-certificerings-PDF's. Gebruikers mogen echter geen ander deel van de site of enig deel daarvan downloaden (anders dan paginacaching) of wijzigen, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WebSec BV. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan; geen verzameling en gebruik van productlijsten, beschrijvingen of prijzen; geen afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan; geen downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar; of enig gebruik van datamining, robots of vergelijkbare gegevensverzamelings- en extractietools.

 1. Verboden op Ongeautoriseerd Gebruik

Reproductie, duplicatie, kopiëren, verkopen, doorverkopen, bezoeken of op enige andere wijze exploiteren van deze site of een deel van deze site voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WebSec BV is strikt verboden. U mag geen framingtechnieken gebruiken of toepassen om enig handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van WebSec BV en haar gelieerde ondernemingen te omsluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen meta-tags of enige andere "verborgen tekst" gebruiken met de naam of handelsmerken van WebSec BV zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WebSec BV.

 1. Auteursrechtklachten

WebSec BV respecteert het intellectueel eigendom van anderen. Als u denkt dat uw werk op een manier is gekopieerd die auteursrechtinbreuk vormt, bezoek dan ons Klachtenbeleid voor begeleiding over hoe u een klacht kunt indienen. https://websec.nl/juridisch/klachtenbeleid

 1. Gevolgen van Overtreding

Elk ongeautoriseerd gebruik beëindigt de toestemming of licentie die door WebSec BV is verleend. In geval van overtreding van deze voorwaarden behoudt WebSec BV zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, die kunnen omvatten, maar niet beperkt zijn tot, het blokkeren van toegang van een bepaald internetadres tot de website, het uitgeven van sommatie-brieven en het nastreven van kostbare juridische consequenties. Deze juridische consequenties kunnen variëren van het indienen van een klacht volgens het Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) tot het initiëren van inbreukrechtszaken. WebSec BV is toegewijd aan het krachtig beschermen van haar intellectueel eigendom en zal alle beschikbare rechtsmiddelen zoeken, zowel wettelijk als in equity, voor eventuele overtredingen.