Dutch
English

KLACHTENREGELING

Last revised April 14, 2024

Introductie

WebSec streeft naar tevredenheid van haar klanten over de geleverde diensten en zet zich voortdurend in om de kwaliteit van de samenwerking en de relatie te verbeteren. Een onvermijdelijk gevolg van mensen die hun werk doen is de mogelijkheid van fouten en misverstanden.

Als u ontevreden bent over onze diensten, een medewerker van WebSec of over enig aspect van onze organisatie, willen we dat graag zo snel mogelijk weten, zodat we naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Persoonlijk gesprek

Uit onze ervaring blijkt dat een persoonlijk gesprek over de situatie die is ontstaan vaak tot een oplossing leidt. Wij vragen u daarom om bij ontevredenheid telefonisch contact met ons op te nemen, zodat we de kwestie direct kunnen bespreken of een persoonlijke afspraak kunnen inplannen.

Als uw ontevredenheid betrekking heeft op een specifieke persoon binnen onze organisatie, dan geven wij er de voorkeur aan dat u eerst probeert met die persoon tot een oplossing te komen. Als dat niet mogelijk is, of als u redenen heeft om dat niet te doen, neem dan contact op met Joel Aviad Ossi.

Formele klachtenprocedures

Als uw probleem niet door een gesprek wordt opgelost of als u vindt dat uw klacht zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u uw klacht schriftelijk aan ons voorleggen en daarbij aangeven dat u de klacht volgens de formele klachtenprocedure wilt laten behandelen.

Om uw klacht snel en accuraat te kunnen behandelen, vragen wij u uw klacht zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven:

 • Wat is uw naam?
 • Om wie of wat gaat het?
 • Omschrijf het probleem
 • Wanneer is het gebeurd en hoe lang heeft het probleem geduurd?
 • Is het één keer gebeurd of vaker?
 • Als u een idee heeft van een mogelijke oplossing of een antwoord dat u van ons zou willen: wat zou dat zijn?
 • Heeft u persoonlijk contact gehad met een van onze medewerkers voordat u uw schriftelijke klacht over deze zaak indiende? Zo ja, met wie en wat was daarvan het resultaat?
 • Vermeld duidelijk wie binnen uw organisatie ons aanspreekpunt is voor de behandeling van uw klacht en op welk telefoonnummer en e-mailadres zij bereikbaar zijn.

Keurenplein 41 UNIT A6260, 1069 CD Amsterdam, ter attentie van de heer Joel Aviad Ossi of naar complaints@websec.nl.

U kunt uw klacht ook telefonisch melden bij een van onze medewerkers. Vermeld expliciet dat u wilt dat de klacht via een formele klachtenprocedure wordt behandeld. De medewerker zal uw klacht schriftelijk opstellen en per e-mail aan u toesturen. Wij vragen u akkoord te gaan met de geldigheid van de weergave van uw klacht in het antwoord, waarna wij tot afhandeling kunnen overgaan.

Procedure Procedure

De gang van zaken is als volgt: De WebSec klachtencommissie neemt uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling, met als doel uw klacht in ieder geval binnen twee weken af te handelen. Hierbij gebruiken wij de volgende procedure:

 • U ontvangt een digitaal bevestiging van uw klacht per e-mail
 • Een van onze vertrouwelijke vertegenwoordigers zal persoonlijk contact met u opnemen. Tijdens dit gesprek kan u gevraagd worden om meer informatie over uw klacht en nadere informatie te verstrekken. Daarnaast wordt met u overlegd over de stappen die later worden gezet.
 • Vervolgens wordt zo nodig informatie ingewonnen bij de betrokkene(n).
 • Op basis van de verzamelde informatie wordt met alle betrokken partijen overlegd om tot een bevredigende oplossing te komen.
 • Na afloop van de procedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de oplossing.s
 • U wordt op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure. Als uw klacht niet binnen twee weken is opgelost, wordt u geïnformeerd over de reden daarvan.